مطالب روانشناسی

تمایز یافتگی

image
آموزه های روانشناسی - 1399/12/03

تمایز یافتگی

تمایز یافتگی یعنی توانایی فرد برای باقیماندن در ارتباط با دیگری، در عین حفظ ادراک خود. به عبارتی یعنی توانایی حفظ استقلال در عین حفظ ارتباط با دیگران.

تمایز یافتگی

تمایز یافتگی!!!

تمایز یافتگی یعنی:

توانایی فرد برای باقیماندن در ارتباط با دیگری، در عین حفظ ادراک خود.

به عبارتی یعنی توانایی حفظ استقلال در عین حفظ ارتباط با دیگران.

به نظر گلدنبرگ اگر تمايز يافتگي افراد به صورت يك طيف درنظر گرفته شود:

در يك انتهاي طيف، افراد تمايز يافته و در انتهاي ديگر طيف افراد نامتمـايز (شـديداً بهـم تنيـده ) و ساير افراد در نقاط مختلف وسط طيف قرار می گیرند.

افراد كه در انتهاي پايين طيف تمایز یافتگی قرار دارند:

سـطوح بـالايي از اضـطراب مزمن را تجربه مي كنند.

مستعد ترين افـراد بـراي مشـكلات حـاد رواني مانند اسكيزوفرنيا هستند.

(در اينگونـه كـيس هـا ي حاد، به طور مثال وابستگي بين مادر وكودک تبديل به يك رابطـه همزيستي مي گردد، به طوري كه هيچ يک بدون ديگري قادر بـه ادامه زندگي نيست)  

چهار مقوله تمایز یافتگی از دیدگاه بوئن

مطالعه درمان سیستم خانواده بوئن

واکنش پذیري هیجانی

غلبه احساســات فــرد بــر عقــل و مــنطقش و تصمیمگیري هاي فـرد فقـط بـر اسـاس واکـنش هـاي هیجانی.

جایگاه من

افراد تمایز یافته داشتن عقایـد و باورهـاي مشخص در زندگی هستند.   

افراد دارای تمایز یافتگی هویـت شخصی قوي یا جایگاه من نیرومندي دارند.

به نحوی که، به خاطر کسب رضایت دیگران، رفتار و عقایـد خـود را تغییر نمی دهند.

 افراد دارای جایگـاه مـن ضـعیف:

در بزرگســـالی اضـــطراب جـــدایی شـدیدتري را نسـبت بـه دیگـر افـراد در بزرگسـالی تجربه خواهند کرد.  

گریـز هیجـانی

کودکـان به طـور معمـول در زمـان بزرگسالی یا حتی قبل از آن، راهبردهـاي مختلفـی براي فرار از بند پیوندهاي هیجانی حل نشده خانواده به کار می گیرند.

مانند:

فاصـله گرفتن فیزیکی از خانواده یا ایجاد موانع روانـی ماننـد صحبت نکردن با یکی از اعضاي خانواده را به همـراه داشته باشد. 

هم آمیختگی با دیگران

بوئن، تمایزیـافتگی را روي پیوستار فرضی نشان مـی دهـد:

در یـک طـرف آن تمایزیافتگی و در طـرف دیگـر آن هـم آمیختگـی بـا دیگران قرار دارد.

افراد هم آمیخته به شدت به تأییـد و حمایـت اطرافیـان خـود نیـاز دارنـد.

این افراد رفتارهایشان تحت تاثیر سیستم هیجانی محیط و واکـنش اطرافیـان شکل می گیرد.

 

enlightenedمشاوره فردی و خانواده درمانی و گروه درمانی در مرکز مشاوره فرح بخش توسط مشاورین مجرب در این زمینه ها.

بازگشت به سایت

دسترسی به کانال مرکز

دسترسی به پیج اینستاگرام مرکز

سایت سامانه مشاوره تلفنی مرکز مشاوره فرحبخش

 

دیدگاه ها

بیان دیدگاه

Captcha

متخصصان ما
image
فاطمه تبریزی مدرک فوق لیسانس
image
دکتر آمنه حاجی کرم مدرک دکترا و بالاتر
image
میرمجید سعیدی مدرک دکترا و بالاتر
image
بهناز عطاری مدرک دکترا و بالاتر
image
علی بهشتی مدرک فوق لیسانس

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک